top of page

STORE POLICY

Regulamin sklepu Ladies Night Club

Regulamin dla sklepu internetowego wersja 1.0

Obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Sklep Ladies Night Club, 34 Usher's Quay, Dublin 8).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1.     Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.     Adres reklamacyjny:

Sklep Ladies Night Club

34 Usher's Quay

Dublin 8

3.     Cennik dostaw – znajdujące się w Kasie (Checkout) zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.     Dane kontaktowe:

Sklep Ladies Night Club

34 Usher's Quay

Dublin 8

e-mail: kasiaforest@gmail.com

telefon: +353 086-459-0342

5.     Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym w Kasie

6.     Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.     Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.     Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.     Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.  Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14.  Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem w sekcji: Jak-zamawiać.

17.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18.  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19.  Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20.  Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22.  Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem, https://www.ladiesnightsclub.com/shop za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24.  System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25.  Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

26.  Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27.  Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28.  Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29.  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 

1.     Umowa zawierana jest w języku angielskim, zgodnie z EU prawem i niniejszym regulaminem.

2.     Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w EU walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://www.ladiesnightsclub.com/shop, należy je wszystkie wyłączyć.

9.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.     Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5.     Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.     Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym poniżej lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.     Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.     Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.  Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 

1.     Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.     Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.     Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w sekcji: Polityka prywatności

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w sekcji regulamin https://www.ladiesnightsclub.com/shop. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego  przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

The conclusion of the contract between the Buyer and the Seller may take place in two ways.

Before placing an order, the Buyer has the right to negotiate all the provisions of the contract with the Seller, including those changing the provisions of the following regulations. These negotiations should be conducted in writing and directed to the Seller's address (Ladies Night Club Store, 34 Usher's Quay, Dublin 8, Ireland ).

In the event of the Buyer's resignation from the possibility of concluding a contract through individual negotiations, the following regulations and applicable law shall apply.

 

REGULATIONS

§1 Definitions

1. Postal address - name and surname or name of the institution, location in the town (in the case of a town divided into streets: street, house number, apartment or flat number; in the case of a town not divided into streets: town and property number), zip code and town.

2. Complaint address:

Ladies Night Club Store

34 Usher's Quay,

Dublin 8, Ireland.

3. Price list for deliveries - a list of available types of delivery and their costs at the Checkout (Checkout).

4. Contact details:

34 Usher's Quay,

Dublin 8, Ireland.

email: kasiaforest@gmail.com

phone: +353 086-459-0342

5. Delivery - the type of transport service together with the carrier and cost specification listed in the delivery price list found in the Cashier

6. Proof of purchase - invoice, bill or receipt issued in accordance with the Act on tax on goods and services of March 11, 2004, as amended and other relevant legal provisions.

7. Product card - a single store subpage containing information about a single product.

8. Customer - an adult natural person with full legal capacity, legal person or organizational unit without legal personality but having legal capacity, making a purchase directly from the Seller related to his business or professional activity.

9. Civil Code - the Civil Code Act of April 23, 1964, as amended.

10. Code of good practices - a set of rules of conduct, in particular ethical and professional standards referred to in Article 2 point 5 of the Act on counteracting unfair market practices of August 23, 2007, as amended.

11. Consumer - an adult natural person with full legal capacity, making a purchase from the Seller not directly related to his business or professional activity.

12. Basket - a list of products made from products offered in the store based on the Buyer's choices.

13. Buyer - both Consumer and Customer.

14. Place of delivery - postal address or collection point indicated in the order by the Buyer.

15. The moment of handing over the item - the moment when the Buyer or a third party indicated by him for pickup takes possession of the item.

16. Payment - the method of payment for the subject of the contract and delivery listed at the address: How-to order.

17. Consumer law - the Act on consumer rights of 30 May 2014.

18. Product - the minimum and indivisible quantity of items that may be the subject of the order, which is given in the Seller's store as a unit of measure when determining its price (price / unit).

19. Subject of the contract - products and delivery subject to the contract.

20. Subject of the service - subject of the contract.

21. Collection point - a place of delivery of items that is not a postal address, listed in the statement provided by the Seller in the store.

22. Item - a movable item that may be or is the subject of the contract.

23. Store - website available at https://www.ladiesnightsclub.com/shop through which the Buyer can place an order.

 

24. System - a set of cooperating IT devices and software, ensuring processing and storage, as well as sending and receiving data through telecommunications networks by means of a terminal device appropriate for a given type of network, commonly referred to as the Internet.

25. Completion date - the number of hours or working days specified on the product card.

26. Contract - a contract concluded outside the business premises or at a distance within the meaning of the Act on consumer rights of 30 May 2014 in the case of Consumers and a sales contract within the meaning of art. 535 of the Civil Code Act of April 23, 1964 in the case of Buyers.

27. Defect - both a physical defect and a legal defect.

28. Physical defect - non-compliance of the item sold with the contract, and in particular if the item:

a. it has no properties that this kind of thing should have due to the purpose in the contract marked or resulting from circumstances or destination;

b. does not have properties that the Seller has provided to the Consumer,

c. it is not suitable for the purpose about which the Consumer informed the Seller at the conclusion of the contract, and the Seller did not raise any objection to such purpose;

d. it was delivered to the Consumer in an incomplete state;

e. in the event of incorrect installation and commissioning, if these activities were carried out by the Seller or a third party for which the Seller is responsible, or by a Consumer who followed the instructions received from the Seller;

 

f. it does not have the property provided by the producer or his representative or a person who places the item on the market in the scope of his business activity and a person who, by placing his name, trademark or other distinctive sign on the item he presents as the producer, unless the Seller did not know these assurances or, judging reasonably, could not know or they could not influence the Consumer's decision to conclude the contract, or if their content was corrected before the conclusion of the contract.

29. Legal defect - a situation when the item sold is the property of a third party or is encumbered with the right of a third party, and also if the restriction on the use or disposal of the item results from a decision or ruling of a competent authority.

30. Order - the Buyer's declaration of intent made through the store clearly stating: the type and quantity of products; type of delivery; payment method; place of delivery of goods, Buyer's data and aimed directly at the conclusion of a contract between the Buyer and the Seller.

 

§2 General conditions

 

1. The contract is concluded in English, in accordance with EU law and these regulations.

2. The Seller is obliged and undertakes to provide services and deliver items free of defects.

3. All prices provided by the Seller are expressed in the Euro currency and are gross prices. Product prices do not include the cost of delivery, which is specified in the delivery price list.

4. All dates are calculated in accordance with art. 111 of the Civil Code, i.e. the deadline marked in days ends on the expiry of the last day, and if the beginning of the deadline marked in days is an event, it is not included in the calculation of the date of the day on which the event occurred.

5. Confirmation, access, consolidation, protection of all material provisions of the contract in order to gain access to this information in the future takes the form of:

a. order confirmation by sending to the indicated e-mail address: orders, pro forma invoices, information about the right to withdraw from the contract, these regulations in pdf version, model withdrawal form in pdf version, links to download the rules yourself and a pattern of withdrawal from agreement;

b. attach to the completed order sent to the indicated place of delivery of printed things: proof of purchase, information on the right to withdraw from the contract, these regulations, a model withdrawal form.

6. The Seller informs about guarantees known to him granted by third parties for products in the store.

7. The Seller does not charge any fees for communication with him using means of distance communication, and the Buyer shall bear its costs in the amount resulting from the contract he has concluded with a third party providing for him a specific service enabling distance communication.

8. The Seller provides the Buyer using the system that the store operates correctly in the following browsers: IE version 7 or newer, FireFox version 3 or newer, Opera version 9 or newer, Chrome version 10 or newer, Safari with the latest JAVA and FLASH versions installed, on screens with horizontal resolution above 1024 px. The use of third-party software affecting the functioning and functionality of browsers: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari may affect the correct display of the store, so in order to obtain the full functionality of the store https://www.ladiesnightsclub.com/shop turn them all off.

9. The Seller applies to the Code of Good Practice.

 

§3 Conclusion of the contract and implementation

 

1. Orders can be placed 24 hours a day.

2. To place an order, the Buyer should perform at least the following steps, some of which may be repeated many times:

a. adding a product to the basket;

b. choosing the type of delivery;

c. choosing the type of payment;

d. choosing the place of delivery;

e. placing an order in the store by using the "Order with payment obligation" button.

3. The conclusion of the contract with the Consumer takes place upon placing the order.

4. The implementation of the Consumer order payable on delivery takes place immediately, and orders payable by bank transfer or via the electronic payment system after the payment of the Consumer to the Seller's account.

5. The conclusion of the contract with the Customer takes place upon acceptance of the order by the Seller, which he informs the Customer within 48 hours of placing the order.

 

6. The Customer's cash on delivery payment order is carried out immediately after the conclusion of the contract, and the order paid by bank transfer or via the electronic payment system after the conclusion of the contract and the payment of the Customer's account on the Seller's account.

7. The implementation of the Customer's order may depend on making a payment of all or part of the value of the order or obtaining a trade credit limit of at least the value of the order or the consent of the Seller to send the order on delivery (payable on delivery).

8. The subject of the contract is sent within the time limit specified on the product card, and for orders consisting of many products within the longest period of time specified on the product cards. The period begins when the order is processed.

9. The purchased subject of the contract is sent, together with the sales document selected by the Buyer, the type of delivery selected by the Buyer to the place of delivery indicated by the Buyer in the order, together with the attachments referred to in §2 item 6b.

 

§4 Right to withdraw from the contract

1. The consumer is entitled pursuant to art. 27 of the Consumer Law, the right to withdraw from a distance contract, without giving a reason and without incurring costs, except for the costs specified in art. 33, art. 34 Consumer Law.

2. The withdrawal period from a distance contract is 14 days from the date of delivery of the item, and to meet the deadline it is enough to send a statement before its expiry.

3. The consumer may submit a declaration of withdrawal from the contract on the form, a model of which is attached as Annex 2 to the Consumer Law, on the form available below or in another written form in accordance with Consumer Law.

4. The Seller shall immediately confirm to the Consumer by e-mail (provided when concluding the contract and another if provided in the submitted statement) the receipt of a statement of withdrawal from the contract.

5. In the event of withdrawal from the contract, the contract is considered void.

6. The consumer is obliged to return the item to the Seller immediately, but not later than 14 days from the day on which he withdrew from the contract. To meet the deadline, it is enough to return the items before its expiry.

7. The consumer sends back the items that are the subject of the contract from which he withdrawn at his own expense and risk.

8. The consumer shall not bear the costs of providing digital content that is not stored on a tangible medium if he has not agreed to the performance of the service before the deadline to withdraw from the contract or has not been informed about the loss of his right to withdraw from the contract at the time of granting such consent or the entrepreneur has not provided confirmation in accordance with art. 15 paragraph 1 and art. 21 paragraph 1. Consumer law.

9. The consumer is responsible for reducing the value of the item being the subject of the contract and resulting from using it in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the item.

10. The Seller shall promptly, no later than within 14 days from the date of receipt of the statement of withdrawal from the contract made by the Consumer, return to the Consumer all payments made by him, including the cost of delivery of the item, and if the Consumer has chosen a delivery method other than the cheapest usual delivery method offered by the Seller, the Seller will not refund the consumer additional costs in accordance with Article 33 of Consumer Law.

 

11. The Seller shall refund the payment using the same method of payment as used by the Consumer, unless the Consumer has expressly agreed to a different payment method which does not involve any costs for him.

12. The Seller may withhold the reimbursement of the payment received from the Consumer until he receives the item back or the Consumer provides proof of sending it back, depending on which event occurs first.

13. The consumer, in accordance with Article 38 of Consumer Law, shall not be entitled to withdraw from the contract:

a. in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the Seller has no control, and which may occur before the deadline to withdraw from the contract;

b. in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the consumer's specifications or serving to satisfy his individual needs;

c. in which the subject of the service is an item subject to rapid deterioration or having a short shelf life;

d. in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging was opened after delivery;

e. in which the subject of the service are things that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other things;

f. in which the subject of the service are sound or visual recordings or computer programs delivered in a sealed package, if the package was opened after delivery;

g. for the supply of digital content that is not saved on a tangible medium, if the performance of the service began with the express consent of the Consumer before the deadline to withdraw from the contract and after being informed by the entrepreneur about the loss of the right to withdraw from the contract;

h. for delivering newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscription contracts.

 

§5 Warranty

1. The seller pursuant to art. 558§1 of the Civil Code completely excludes liability to Customers due to physical and legal defects (warranty).

2. The Seller is liable to the Consumer on the terms set out in art. 556 of the Civil Code and subsequent ones for defects (warranty).

In the case of a contract with a consumer, if a physical defect was found within one year of delivery of the item, it is assumed that it existed at the time the danger passed to the consumer.

The consumer, if the item sold has a defect, may:

a. submit a statement requesting a price reduction;

b. submit a statement of withdrawal from the contract;

unless the Seller immediately and without undue inconvenience to the Consumer replaces the defective item with a non-defective one or removes the defect. However, if the item has already been replaced or repaired by the Seller or the Seller failed to satisfy the obligation to exchange the item for a non-defective one or remove the defect, he shall not be entitled to exchange the item or remove the defect.

The consumer may instead of the removal of the defect proposed by the Seller request replacement of the item for a non-defective one or instead of the replacement of the item demand the removal of the defect, unless bringing the item into compliance with the contract in the manner chosen by the Consumer is impossible or would require excessive costs compared to the method proposed by the Seller , while the assessment of excessive costs takes into account the value of the item free from defects, the type and significance of the defect found, and also takes into account the inconvenience to which the Consumer would otherwise be exposed.

The consumer may not withdraw from the contract if the defect is irrelevant.

The consumer, if the item sold has a defect, may also:

a. demand replacement of the item with a non-defective one;

b. demand removal of the defect.

The seller is obliged to replace the defective item for a non-defective one or remove the defect within a reasonable time without undue inconvenience to the consumer.

The Seller may refuse to satisfy the Consumer's request if bringing the defective item into conformity with the contract in the manner chosen by the buyer is impossible or would require excessive costs compared to the second possible way to bring it into conformity with the contract.


 

In the event that the defective item has been installed, the Consumer may require the Seller to disassemble and reassemble after replacing it with a non-defective one or remove the defect, however, it is obliged to bear some of the costs related to it exceeding the price of the item sold, or may require the Seller to pay part of the costs disassembly and reinstallation, up to the price of the item sold. In the event of non-performance of the obligation by the Seller, the Consumer is entitled to perform these activities at the expense and risk of the Seller.

The consumer who exercises the rights under the warranty is obliged at the expense of the Seller to deliver the defective item to the complaint address, and if, due to the type of item or the way it was installed, the delivery of the item by the Consumer would be excessively difficult, the Consumer is obliged to make the item available to the Seller at the place where which thing is. In the event of non-performance of the obligation by the Seller, the Consumer is entitled to return the item at the expense and risk of the Seller.

The costs of replacement or repair are borne by the Seller, except for the situation described in §5 item 10.


 

The Seller is obliged to accept a defective item from the Consumer in the event of exchanging the item for a non-defective one or withdrawing from the contract.

The seller within fourteen days will respond to:

a. a statement demanding a price reduction;

b. statement of withdrawal from the contract;

c. demand to replace the item with one free from defects;

d. requests to remove the defect.

Otherwise, it is considered that he considered the Consumer's statement or request justified.

The Seller is liable under the warranty if a physical defect is found within two years of the item being handed over to the Consumer, and if the item being sold is used within one year of the item being handed over to the Consumer.

The consumer's claim for removing the defect or replacing the item sold for one free of defects expires after one year, counting from the day the defect was found, but not earlier than two years after the item was released to the Consumer, and if the subject of sale is the item used within one year from handing over the item to the Consumer.

In the event that the expiry date of the item specified by the Seller or the manufacturer ends after two years from the moment of handing over the item to the Consumer, the Seller is liable under the warranty for physical defects of this item found before that date.

Within the time limits specified in §5 points 15-17, the Consumer may submit a statement on withdrawal from the contract or price reduction due to a physical defect of the item sold, and 

if the Consumer demanded replacement of the item for a non-defective one or removal of the defect, the time limit for submitting a statement of withdrawal from the contract or reduction of the price begins to run when the deadline for replacing the item or removing the defect expires ineffectively.

In the event of an investigation before a court or arbitral tribunal of one of the rights under the warranty, the time limit for exercising other rights that the Consumer is entitled under this title shall be suspended until the final termination of the proceedings. Accordingly, it also applies to mediation proceedings, where the deadline for exercising other rights under the warranty, entitled to the Consumer, begins to run from the day the court refuses to approve the settlement concluded before the mediator or the ineffective termination of mediation.

To exercise the rights under the warranty for legal defects of the thing sold, §5 points 15-16 apply, except that the period begins from the day on which the Consumer learned about the existence of the defect, and if the Consumer learned about the existence of the defect only as a result of actions of a third party - from the day on which the decision issued in the dispute with the third party became final.

If, due to a defect in things, the Consumer has made a statement of withdrawal from the contract or price reduction, he may request compensation for the damage he suffered because he concluded the contract without knowing about the existence of the defect, even if the damage was a consequence of circumstances for which the Seller is not liable, in particular, it may demand reimbursement of the costs of concluding the contract, costs of collection, transport, storage and insurance of goods, reimbursement of expenditure made to the extent that it has not benefited from them, and has not received their reimbursement from a third party and reimbursement of the costs of the process. This does not prejudice the provisions on the obligation to repair damage on general principles.

The expiry of any period for identifying a defect does not preclude the exercise of warranty rights if the Seller has fraudulently concealed the defect.

The Seller, if he is obliged to provide or provide a financial benefit to the Consumer, performs it without undue delay no later than within the period provided for by law.


 

§6 Privacy policy and personal data security

 

1. The administrator of databases of personal data provided by consumers of the store is the Seller.

2. The Seller undertakes to protect personal data in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 and the Electronic Services Act of July 18, 2002. The Buyer by providing his personal data to the Seller when placing the order agrees to their processing by the Seller in order to complete the order. The buyer has the opportunity to view, amend, update and delete his personal data at any time.

3. Detailed rules for the collection, processing and storage of personal data used to process orders by the store are described in the Privacy Policy, which is located in the section: Privacy Policy

 

§7 Final provisions

 

1. None of the provisions of these Regulations is intended to violate the Buyer's rights. It also cannot be interpreted in this way, because in the event of non-compliance of any part of the regulations with the applicable law, the Seller declares absolute compliance with and application of this law in place of the challenged provision of the regulations.

2. Registered Buyers will be notified by e-mail about changes to the regulations and their scope (to the e-mail address provided during registration or ordering). The notification will be sent at least 30 days before the new regulations come into force. Changes will be introduced to adapt the regulations to the applicable legal status.

3. The current version of the regulations is always available to the Buyer in the regulations section https://www.ladiesnightsclub.com/shop. During the execution of the order and throughout the entire after-sales care of the Buyer, the regulations accepted by him when placing the order shall apply. Except when the Consumer finds it less favorable than the current one and informs the Seller about the choice of the current one as binding.

4. In matters not covered by these regulations, the relevant applicable legal provisions shall apply. Disputed issues, if the Consumer so wishes, are resolved through mediation proceedings before the Provincial Inspectorates of the Trade Inspection or a trial before an arbitration court at the Provincial Inspectorate of the Trade Inspection or by equivalent and lawful methods of pre-judicial or out-of-court settlement of disputes indicated by the Consumer. As a last resort, the matter is resolved by a court having local and factual jurisdiction.

Privacy & Safety

Polityka Prywatności Sklep Ladies Night Club

1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu oraz Sklepu Internetowego Ladies Nights Club jest Wix.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

2. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności, Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej DPD lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

 

Privacy Policy Store Ladies Night Club

1. General information.

The operator of the Ladies Nights Club Website and Online Store is Wix.

The website gathers information about users and their behavior in the following ways:

Through information voluntarily entered in forms.

By saving cookies in end devices (so-called "cookies").

By collecting web server logs by the hosting operator.

 

2. Information on forms.

Service collects information provided voluntarily by the user.

The website may also save information about connection parameters (time, IP address)

The data in the form is not disclosed to third parties other than with the consent of the user.

The data provided in the form may constitute a set of potential customers, registered by the Website Operator in the register kept by the Inspector General for Personal Data Protection.

The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of the specific form, e.g. in order to process the service request or business contact.


 

The data provided in the forms may be provided to entities technically performing some services - in particular, it concerns the provision of information about the registered domain owner to entities that are domain operators, payment service websites, Poczta Polska, DPD Courier Company or other entities with which the Website Operator in cooperates in this respect.

 

3. Information about cookies.

The website uses cookies.

Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for using the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.

The entity placing cookies on the Website User's end device and accessing them is the Website operator.

Cookies are used for the following purposes:

creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;

maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;

determining the user's profile in order to display him tailored materials in advertising networks, in particular the Google network.


 

The Website uses two basic types of cookies: "session" cookies and "persistent" cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.

Software for browsing websites (web browser) usually by default allows storing cookies on the User's end device. Website Users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject is provided in the help or documentation of the web browser.

Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

Cookies placed on the Website User's end device can also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.

We recommend reading the privacy policy of these companies to learn the rules of using cookies used in statistics: Google Analytics privacy policy

Cookies can be used by advertising networks, in particular the Google network, to display ads tailored to the way the user uses the Website.

 

W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

Payment Methods
bottom of page